Engagementsverklaring

Printvriendelijke versie
 

TUSSEN DE OUDERS EN HET HEILIGE-DRIEVULDIGHEIDSCOLLEGE

 
Deze engagementsverklaring kwam tot stand in overleg met de schoolraad. Vanuit onze christelijke inspiratie en in de geest van het opvoedingsproject van de paters Jozefieten engageren we ons om uw zoon/dochter optimale kansen te bieden in het Heilige-Drievuldigheidscollege.
 
We kunnen dit niet alleen. Bij de inschrijving in onze school vragen we uw medewerking. Door ons gezamenlijk engagement trachten we samen hetzelfde doel te bereiken: uw zoon/ dochter op school met alle mogelijke kansen te begeleiden op intellectueel, geestelijk, psychologisch, sociaal en lichamelijk vlak.
 

1. Wederzijdse afspraken over het oudercontact

De agenda en het schoolrapport zijn de eerste belangrijke schakels in de onderlinge communicatie. U vindt er eventuele bemerkingen van de vak- of klassenleraar over houding en/of studieresultaten van uw kind.
 
Daarnaast organiseert de school individuele oudercontacten Oudercontacten bieden u de gelegenheid tot overleg met de school over de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. De studiehouding en –resultaten zijn hierbij altijd een belangrijk aandachtspunt. Evenzeer is er aandacht voor de sociale ontwikkeling, het welbevinden, de interesses en de betrokkenheid van de leerling. We willen in het overleg met de ouders oog hebben voor de volledige persoon.
 
De inbreng vanuit de school bij oudercontacten is het resultaat van de bespreking van de leerling tijdens klassenraden.
De data van deze oudercontacten staan vermeld in de schoolkalender. Alle ouders ontvangen via de klassenleraar een uitnodiging en kunnen online een afspraak maken voor een gesprek. 
Indien u expliciet persoonlijk uitgenodigd wordt, verwachten we dat u daarop ingaat of – indien u verhinderd bent – zelf een andere afspraak maakt in het belang van uw kind.
 

2. Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid

2.1

Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat het vanaf de eerste tot en met de laatste schooldag deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat het volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school.
Het kan gebeuren dat uw kind te laat komt of om een bijzondere reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten. De concrete afspraken vindt u terug in het schoolreglement onder hoofdstuk 2 punt 1.5 en 1.6.
Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag de leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn.
 
Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig is.
 

2.2

Soms komen jongeren om diverse redenen bewust niet naar school. Zomaar wegblijven uit school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het ILB en CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen in geval van spijbelen.
 
Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur uiteindelijk, na het doorlopen van alle mogelijkheden, beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij zijn onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat het hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft.
 

3. Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding

 
Onze school voorziet in individuele leerlingenbegeleiding, zowel op studiegebied als op socio-emotioneel vlak. Het globale kader van de leerlingenbegeleiding vindt u terug in het schoolreglement onder hoodstuk 3 punt 2. Leerlingen kunnen bij de klassenleraar, de leerlingenbegeleiders en de directie terecht op eigen initiatief of na een vraag van een leerkracht of de ouders. De aanleiding kan van allerlei aard zijn: problematische resultaten, motivatieproblemen, gebrekkige studiemethode, faalangst, een langere afwezigheid, vragen i.v.m. studieoriëntering, leer- en ontwikkelingsstoornissen enzovoort.
 
Na een verkennend gesprek worden in overleg met de leerling, de ouder(s) en eventuele andere betrokkenen, afspraken gemaakt voor de verdere aanpak. Onze school zal steeds zoeken naar de meest aangewezen vorm van individuele begeleiding. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kunt verwachten en wat we van u als ouder verwachten.
 
We verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en dat u op een constructieve manier de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft. We engageren ons dat we deze afspraken zo goed mogelijk zullen opvolgen bij de begeleiding van uw kind.
 
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben vaak nood aan extra aandacht en begrip voor hun leer- en ontwikkelingsstoornis. Ex-OKAN-leerlingen, of leerlingen met een ingediend attest van dyslexie, dyscalculie, AD(H)D of hoogbegaafdheid kunnen een beroep doen op staandaardpakketten van maatregelen waarmee de school tegemoet komt aan de specifieke noden. Indien er geen attest voorhanden is, of indien vernoemde standaardpakketten niet volstaan, kunnen (nog) (andere) maatregelen genomen worden. Daartoe nemen de ouders contact op met de directeur leerlingenzorg die een overleg organiseert tussen directie, ouders, leerling, klassenraad, interne leerlingenbegeleiders, CLB en/of externe begeleiders.
 

4. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Wanneer uw kind enkel tijdens de schooluren Nederlands hoort, spreekt of leest, wordt het voor de school een onmogelijke opgave uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen.